"iyi.net" fiyat karşılaştırma …

 Teknoport Kullanıcı Sözleşmesi

 1. KULLANIM KOŞULLARI

 1.1. Bu web sitesini ( kısaca “Site” olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Site Sahibi bu Site’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, Site’yi ve İşbu Site Kullanım Sözleşmesi’ni dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 1.2. Bu Site’nin sahibi, OKAY MEDYA YAYINCILIK VE İNTERNET HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ( Bundan böyle kısaca “ Teknoport” olarak anılacaktır )

 1.3. Bu Site’de sunulan hizmetlerden ( belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak ) yararlananlar veya herhangi bir şekilde Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. Site hizmetlerinden yararlanan ve Site’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Teknoport tarafından İşbu Site Kullanım Koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

 1.4. İşbu Site Kullanım Koşulları 12/12/12 tarihinde Site üzerinde yayınlanarak, Site’yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu Site Kullanım Koşulları, Teknoport hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.

 2. TANIMLAR

 Üye   : Site’ ye üye olan ve Site’ de sunulan Hizmet ’lerden , İşbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan , sitedeki ürünlere inceleme , yorum ve çeşitli paylaşımlar yapan gerçek veya tüzel kişi

 Kullanıcı / Kullanıcılar   :  Site’ ye çevirim içi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişi(ler)

 Site   :   www.teknoport.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt adlarından oluşan web sitesi

 Link   :  Site üzerinde bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Site’ ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlatı

 İçerik   :  Site ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan, veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, fiyat, v.b. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler

 Satıcı (lar)   :  Satıcıların kendi internet sitelerinde satışa sunduğu mal ve ürünler hakkındaki açıklayıcı bilgilerin ve satış koşullarının Site üzerinden Kullanıcılara ve Üyelere liste halinde sunulmasını sağlamak amacıyla Hedef Net Medya A.Ş. ile Satıcı sözleşmesi imzalayan gerçek ve/veya tüzel kişi(ler)

 Teknoport Hizmetleri (Kısaca “ Hizmet )   :  Üyeler’ in Kullanım Koşulları’nda tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Teknoport tarafından, Site içerisinde ortaya konulan uygulamalar.

 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

Kullanım Koşulları’nın konusu, Site ‘ de sunulan Hizmet’lerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, Kullanım Koşulları’nın hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanma kurallarını, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Teknoport tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4. GENEL HÜKÜMLER

 4.1 Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet‘lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4.2 13 yaşın altındaki çocukların Kullanıcı olması yasaktır. Site içerisinde ayrıca belirtilen bazı İçerik’e 18 yaşın altındaki Kullanıcılar’ın erişmesi yasaklanmıştır.

 4.3 Üye, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer üyeler ve Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Teknoport’in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Teknoport’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul , beyan ve taahhüt eder.

 4.4 Üyeler’in Teknoport tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının ( Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üyeler’in sorumluluğundadır. Üyeler’in, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyeler’in ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Teknoport’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 4.5 Üyeler, Teknoport’in yazılı onayı olmadan, Kullanım Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

 4.6 Teknoport, Üyeler’in Site’de listelenmesine yer verilen ürün açıklamalarına ulaşmasını ve ürünlerin renk, model, cins, vasıf, nitelik ve/veya özellikleri ile ilgili her türlü karşılaştırılmanın yapılmasını sağlayacaktır. Teknoport, Üyeler’in Kullanım Koşulları’nda tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet’lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmetler de sunabilir. Teknoport tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni Hizmetler Teknoport tarafından, ilgili Hizmet’in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu web sayfasından Üyeler’e duyurulur.

 4.7 Teknoport’in sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Üyeler’in, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Üye, Teknoport ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Teknoport ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Teknoport, Üyeler’in Kullanım Koşulları hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

 4.8 Teknoport, Site’de sunulan Hizmetler’i ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Üyeler ve Siteyi kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Teknoport, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 4.9 Teknoport, Site’de yer alan Üye bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 4.10 Üyeler; Site üzerinden erişim verilen ürünlerin satışının gerçekleşeceği Satıcılar’a ait internet sitelerinde, Satıcılar tarafından satışa arz edilen ürün/ürünler ve/veya yayınlanan içerik/içeriklerden dolayı Teknoport’in, Teknoport çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 4.11 Üyeler; Siteye üye olarak sitenin bilgilendirme amaçlı e-mail göndermesini kabul eder. Sitedeki ürünlere yorum yazan kullanıcıların e-mail adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı Teknoport’te saklı olup Üye, Teknoport’ten e-mail almayı kabul etmiş sayılmaktadır.

 4.12 Site dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan İçerik’lerden dolayı Teknoport’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Teknoport çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Teknoport, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 4.13 Teknoport, Site dahilinde erişime açtığı hizmetlerden ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirtmekte tamamen serbesttir.

 4.14 Site üzerinden, Teknoport’in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya İçerik’lere ve/veya dosyalara Teknoport tarafından Link verilebilir. Bu Link’ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi destelemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki Link’ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu Link’ler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Teknoport’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 4.15 Teknoport, üyeler tarafından Teknoport’e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve İçerik’lerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve İçerik’lerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve İçerik’lerin yanlış veya hatalı olmasından veya bu bilgi ve İçerik’ler sebebiyle üyenin bilgisayarına virüs , trojan ve benzeri zararlı kod ve programların bulaşmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 5.1 Site’nin tasarım, logo,  metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurlar (Bundan böyle “Hedef Net Telif Haklarına Tabi Çalışmalar” olarak anılacaktır ) Hedef Net Medya A.Ş. aittir ve/veya teknoport.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, Hizmetler’i, Teknoport bilgilerini ve Hedef Net Telif Haklarına Tabi Çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmetler’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve Teknoport’in uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı Teknoport’ten talep edilen tazminat miktarını , mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere , karşılamakla yükümlü olacaktır. Üyeler, Hedef Net’in Telif Haklarına Tabi Çalışmaları’nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 5.2 Teknoport’in Hizmetler’i, bilgileri, Hedef Net Telif Haklarına Tabi Çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her türlü maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

 6. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİKLER

Teknoport, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, İşbu Kullanım Koşulları’nı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’ de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Teknoport, İşbu sözleşme ile belirtilen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Teknoport için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Teknoport’ ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir Sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Teknoport ‘ in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılmayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümler dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın halinde, Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 9. YÜRÜRLÜK VE KABÜL

İşbu –Site Kullanım Koşulları, Teknoport tarafından, Site içerisinde ilan edildiği takdirde yürürlük kazanır. Kullanıcılar, Site’yi kullanmakla, İşbu Kullanım Koşulları hükümlerini kabul etmiş olmaktadır.